Daily Prayers

Daily Prayers in Hebrew and English

Friday (Shabbat) evening prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. B’ha’shem Yahusha Ha’Mashiach. Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu ha’Ruach Yachad B’Yahuah.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. In the name of Yahusha Ha’Mashiach. Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and the earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya`aqov, our Elohiym, the Holy One of Yashar’el, my El, and my salvation, for giving us the Spirit of Unity in Yahuah.

Saturday (Shabbat) morning prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu eth derek ha’teshuvah.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us the path of restoration.

Saturday (Shabbat) noon prayer

Baraku אתeth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu אתeth pathach ha’malchuth shamayim B’Mashiach.

Blessed are you אתeth Yahuah, forever and ever, for giving us אתeth the doorway to the Kingdom of heaven in Messiah.


Saturday evening prayer:

Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu אתeth derek ha’yeshu`ah, eth emeth b’ha’torah, v’eth chayim olam b’dami shel Yahusha Ha’Mashiach.

Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya’aqov, our Elohiym, and the Holy One of Yashar’el, my El, and salvation, for giving us אתeth the way of salvation, truth and the Torah, and life everlasting in the blood of Yahusha Ha’Mashiach.

Sunday morning prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu eth puree ha’adamah.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah, is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us the fruit of the earth.

Sunday noon prayer

Baraku אתeth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu אתeth ha’malchuth’ka adamah, go’el B’Mashiach.

Blessed are you אתeth Yahuah, forever and ever, for giving us אתeth your Kingdom on earth, redeemed in Messiah.


Sunday evening prayer

Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu ha’Ruach Baryah.

Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and the earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya`aqov, our Elohiym, the Holy One of Yashar’el, my El, and my salvation, for giving us the Spirit of Creation.

Monday morning prayer 

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu אתeth chayiym sharats.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us אתeth life abundantly.

Monday noon prayer

Baraku אתeth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu אתeth ha’derek tsedaqah, b’devar.

Blessed are you אתeth Yahuah, forever and ever, for giving us אתeth the path of righteousness in your Word.


Monday evening prayer

Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu ha’Ruach Shalom.

Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and the earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya`aqov, our Elohiym, the Holy One of Yashar’el, my El, and my salvation, for giving us the Spirit of Peace.

Tuesday morning prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu אתeth simcha Yahuah, v’ha’tiferah Yahusha, v’berekah shel ha’Ruach Ha’Qodesh.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us אתeth the joy of Yahuah, the beauty of Yahusha, and the blessing of the Ruach Ha’Qodesh.

Tuesday noon prayer

Baraku אתeth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu אתeth ha’Ruach Shalom, b’ha’Ruach Mashiach.

Blessed are you אתeth Yahuah, forever and ever, for giving us אתeth the Spirit of Peace, by the Spirit of Messiah.


Tuesday evening prayer

Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu ha’Ruach Gevurah.

Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and the earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya`aqov, our Elohiym, the Holy One of Yashar’el, my El, and my salvation, for giving us the Spirit of Strength.

Wednesday morning prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu אתeth netsach amad ha’ra.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us אתeth victory over evil.

Wednesday noon prayer

Baraku אתeth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu אתeth ha’Ruach Netsach, b’Mashiach.

Blessed are you אתeth Yahuah, forever and ever, for giving us אתeth the Spirit of Victory in Messiah.


Wednesday evening prayer

Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu ha’Ruach Ahavah.

Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and the earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya`aqov, our Elohiym, the Holy One of Yashar’el, my El, and my salvation, for giving us the Spirit of Love.

Thursday morning prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu אתeth chen’ka, daynu, eth emunah b’atah, daynu, v’eth ha’kavod shamcha, daynu.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love אתeth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us אתeth your grace, for it is enough, belief in you, for it is enough, and the glory of your name, for it is enough.

Thursday noon prayer

Baraku eth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu אתeth ha’Ruach Shama, b’Ha’Ruach Mashiach.

Blessed are you Yahuah, forever and ever, for giving us אתeth the Spirit of Obedience, by the Spirit of Messiah.


Thursday evening prayer

Baruk atah Yahuah Tseva’oth, bara ha’shamayim v’ha’arets, Elohaykem shel Avraham, Yitschaq, v’Ya`aqov, Elohaynu v’ al qadosh echad Yashar’el, Elohai, v’yishei, asher natan lanu ha’Ruach Chokmah.

Blessed are you Yahuah of the armies, creator of the heavens and the earth, the Elohiym of Avraham, Yitschaq, and Ya`aqov, our Elohiym, the Holy One of Yashar’el, my El, and my salvation, for giving us the Spirit of Wisdom.

Friday morning prayer

Shema, Yashar’el! Yahuah Elohaynu Yahuah echad.  U’ahavtah אתeth Yahuah Elohayka, v’kole levav’ka, v’kole nefeshka, v’kole meod’ka; v’ahav’ka l’reacha kemo’ka. Baruk atah Yahuah Elohaynu, melek ha’olam, asher natan lanu אתeth da’ath, אתeth biynah, v’אתeth chokmah, b’yir`ah Yahuah.

Hear now and do, Yashar’el! Yahuah our Elohiym, Yahuah is one.  And you shall love eth Yahuah your Elohiym, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you Yahuah our Elohiym, King of all time, for giving us אתeth knowledge, אתeth understanding, and אתeth wisdom, in the fear of Yahuah.

Friday noon prayer

Baraku את eth Yahuah, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu את eth ha’Ruach Elohiym, b’ha’Ruach Mashiach.

Blessed are you את eth Yahuah, forever and ever, for giving us את eth the Spirit of Elohiym, by the Spirit of Messiah.